ಒಬ್ಬ ತಮಿಳ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದನಂತೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?