ಕೆಂಚ ಸಂಜೆ ಬಸ್-ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?