ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶಿನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ಬೊಕ್ಕಳೆ ಹೊಡೀತಿದ್ದ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?