ಒಬ್ಬ ತಮಿಳ ಕಾಡೊಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?