ಕೆಂಚ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ‘ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು.

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?