ಒಂದು ದಿನ ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಆದಿಮಾನವನ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ.

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?