ಸೀನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ.

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?