ದೇವರಿಗೆ ಕೈ-ಗೀ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಸೀನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?