ಕೆಂಚ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಹಾಕ್ತಿದ್ದ.

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?