ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮಿಳರು ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದ ಮೇಲೇ ‘ಹೋಗೋದು’. ಯಾಕೆ?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?