ನಂಜಿ ಏನಾದರೂ‌ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಳ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ

ಮುಂಪುಟ

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?