ಕೆಂಚನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಶನರಿ ಬಂದು ಕಡೆಗೂ‌ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?