ಒಂದು ದಿನ ಕೆಂಚ ತನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?