ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಒಬ್ಬ ತಮಿಳ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಲೆಯಾಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ರಾಜಾಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?