ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಹೋಗೋದು

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮಿಳರು ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದ ಮೇಲೇ ‘ಹೋಗೋದು’. ಯಾಕೆ?

ಯಾರಾದರೂ ಬೀಗದಕೈ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ?

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

ನಿಮ್ಮ ಲೈಕೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇನಿದೆ? ಮಾಡಿಬಿಡಿ!