ಹುಡುಗುರ ಒಳಗ ಈ 11 ಗುಣಾ ಇದ್ರ ಹುಡುಗೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರ ಯಾ ಹುಡಗೀನೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಾ ನೋಡಿ

ಇಲ್ಲೋಂದ ಕಣ್ಣ ಹಾಯಿಸರಿ, ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆಗತತಿ.

ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಕೊಳ್ಳೋದು ತ್ರಾಸ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಇವತ್ತ ಹಿಂಗ ಇರು ಅಂದಿರತಾರ, ನಾಳೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಅದೀದಿ ಅಂತಾರ. ಈಗರ ಇದು ನಂಗ ಭಾಳ ಸೇರತೇತಿ ಅಂದಿರತಾರ, ಆಗಲೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ರ ನನಗ ಆಗೂದಿಲ್ಲ ನೋಡ ಅಂತಾರ. ಆದರ ನಾವೂ ಏನ್ ಸೋಲೊಪ್ಪಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹುಡಗರಿಗೆ ಎಂತಾ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟಾ ಆಗತಾರ ಅಂತ ತಿಳಕೊಣಡ ಬಂದೇವಿ. ಖಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ.

1. ಹುಡುಗೂರು 'ಅರ್ಧಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ'ದಂಗ ಇರಬೇಕಂತ 

ಹುಡಗೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಡಂಗಿಲ್ಲಾ, ಔರ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಅವರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಕೋಬೇಕು. ಅಂಥಾ ಹುಡಗರ ಇಷ್ಟಾ ಅವರಿಗೆ. ನಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನರ ತಿಳಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೆ-ಇಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಸಾ ಕತ್ತಾರಾ ಅಂದ್ರ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಕೊಂಡಾರಾ, ಅರ್ಧಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟಾರಾ ಅಂತನ ಅರ್ಥಾ.

2. ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ  ಹುಡುಗುರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ

ಯಾವಾಗೂ ಗುಂ... ಅಂತ ಇರೋರು ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ತಗೀರಿ. ಹುಡಗೂರು ಅಂದ್ರ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡಕೋತ ನಕ್ಕೋತ ಕೆಲಕೋತ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಲಾರದ್ದ ಜೋಕ ಹೊಡದ ಒಬ್ಬರ ನಗೋದಲ್ಲ, ನಿಂ ನಡವಳಿಕಿಯಿಂದಾ ಹುಡಗೀ ಮುಖದಾಗ ಮದಹಾಸ ಮೂಡಬೇಕು. ಹಂಗ ಇರಬೇಕು ಹುಡುಗಂದ್ರ. 

3. ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ತಮಗ ನಂಬಿಕಿ ಇರೋ ಹುಡುಗುರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾ, ಧೈರ್ಯ, ವಿವೇಕಾ, ವಿವೇಚನೆ ಇರೂ ಹುಡಗೂರು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ. ನಾನು ಇರೋದ ಹಿಂಗ, ನೀವು ಹಂಗ ಇರ್ರಿ... ಅಂತ ಹೇಳೊಹುಡುಗೂರು, ಹುಡಗೀರ ಜೋಡಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಹುಡಗೂರು ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾ ಆಗತಾರ.  

4. ಇವತ್ತಿಂದಿವತ್ತು ನಾಳೆದ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗುರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ

ಏನೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲದ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋ ಹುಡುಗುರು ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂತ.  ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲಿ ಕೆಡುಸ್ಕೊಳ್ಳೊವರಿಗಿಂತಾ ವರ್ತಮಾನದಾಗ ಬದಕೋರನ್ನ ಇಷ್ಟಾ ಪಡತಾರ ಔರು.

5. ಭಾವನೇನ ಸಲೀಸಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಹುಡುಗುರು ಇಷ್ಟ ಅಂತ

ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಯಾವದೇ ಹೆದರಿಕಿ, ಹಿಂಜರಿಕಿ ಇಲ್ಲದ  ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ಹುಡುಗುರು ಲೊಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಸಲೀಸಾಗಿ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೇ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟಾ ಆಗೋಹಂಗ  ಮಾತಾಡೋರು ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಆಗತಾರಂತ .

6. ಯಾವದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಾರದ ಹುಡಗೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂತ

ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವಾಗಿ ಇರಾಕ ಬಿಡೋ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟಾ ಆಗ್ತಾರಂತ ಹುಡಗೀರಿಗೆ. ಎಲ್ಯದೀದಿ, ಯಾರಜೋಡಿ ಅದೀದಿ,  ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕ 100 ಸಲಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಲಿ ತಿನ್ನೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ಯಾವ ಹುಡಗೀನೂ ಮೂಸಿನೋಡಂಗಿಲ್ಲಾ.

 

7. ಬುದ್ದಿವಂತರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ

ಬುದ್ದಿವಂತರು ಅಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳಗಳಲ್ಲ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಕೋಶ ಓದಿರೋರು. ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಹುಡುಗೂರು ಅವರ ಅನುಭವಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಾಕ ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ  ಸುಮ್ಮನ ಪೆದ್ದನಂಗ ಕೂತಿರೋರು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲಂತ ಔರಿಗೆ.

8. ಸೊನ್ನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋ ಹುಡುಗುರು ಅಂದ್ರ ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ

ಹುಂಬರನ್ನ ಇಷ್ಟಾ ಪಡೋರು ಸಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನ. ಹುಡಗೇರಿಗಂತೂ ಹುಂಬರು ವಟ್ಟ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲಂತ ನೋಡ್ರಿ. ತಂ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥಾ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೊ, ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಅಂತ ಹುಡಗರನ್ನ ಹುಡಗೀರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಾನ ಟಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗೊರನ್ನ ಹುಡಗೀರು ಇಷ್ಟಾ ಪಡೋದು.

9. ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸದ ಗುಂಗನ್ಯಾಗ  ಮುಳುಗೋ ಹುಡುಗೂರು ಇಷ್ಟ ಅಂತ

ತಮಗ ಭಾಳ ಇಷ್ವಾ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ  ಕೊಡೋರು,  ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಸ್ಕೊಳೋರು, ಇದ ನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡಗುರು ಅಂದ್ರ ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿಪಾ.

10. ಹುಡುಗೀರ್ನ ಛೊಲೊ ನೋಡ್ಕೊಳೋ ಹುಡುಗುರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೊ ಹುಡುಗುರು, ಹುಡ್ಗೀನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋರು, ಬರೀ ದೇಹದ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಕಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡೋರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋರು ಹುಡಗೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂತ.

11. ಚಂದ ಕಾಣೋ ಹುಡುಗುರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ

(ಇದನ್ನೇನ ಹೇಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ !)

ಚಂದಾಗಿ, ನೀಟಾಗಿ, ತಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕ ಹೋಲೋ ಹಂಗ  ರೆಡಿ ಆಗೋರು,  ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿ ಬಿಟ್ರು ಅದರೊಳಗ ಒಂದ ಸ್ಟೈಲ ಇರೋಹಂತವರು,ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ನಂಗ  ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಹುಡುಗುರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ನಾಕ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದ  ಕಾಣೋ ಹುಡುಗೂರು ಹುಡಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂತ.

ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಇನ್ಯಾಕ ತಡಾ ಸುರು ಹಚ್ಚಕೋರ್ರಿ. ನಿಂ ಹುಡಗೀಗೆ ಇಷ್ಟಾ ಆಗೋಹಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋರಿ.

ಆಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಈ 10 ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರೋರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗದಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು

ಮದುವೆ ಆಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ.

ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ರಸಿಕತೆ ಇರೋ, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಈ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.

1. ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ ಇರೋರು

ನೀವು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ಇಂಥವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹರಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಬದಲು, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳಿ. ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ.

2. ಪ್ರಾಣಿ ದ್ವೇಷಿಗಳು


ನಾಯೋ, ಬೆಕ್ಕೋ, ಇಲಿಯೋ, ಆನೆಯೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ.

3. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇರೋರು

ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ? ನಿಮಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿರೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ.

4. ಮಾತು ತಪ್ಪೋರು


ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬರಲ್ಲ, ಸಿನೆಮಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದು ಬರಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಏಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗತ್ತೆ.

5. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು

ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋರು ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾರೆ.

6. ಜಗಳ ಕಾಯೋರು


ಯಾವುದೋ ಹಳೇ ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ಆಡೋರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳ್ಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದೇ ದಾಂಪತ್ಯ.

7. ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಗೌರವಿಸದೋರು

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಸಮಯ ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಕಂಡರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಡೋದು ಮಾನವ ಗುಣ. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯೋರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಾರಾ?

8. ನಿಂದಿಸೋರು

http://www.survivors.org.au/wp-content/uploads/2016/01/Emotional-Abuse.jpg
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರಿಸೋರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ನೋವಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವಾಗಲೂ ’ಏನು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕೋ’ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೇಲೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರೋದು ಸೂಕ್ತ.

9. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೋರು

ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿದ್ದಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.

10. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರೋರು


ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೂ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಬರದೋರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ?

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: