ನಿಮಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತದ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮದಲ ನಿಂ ದೇಹ ನಿಮಗ ತಿಳಸಿರತದ ನೋಡ್ರಿ

ದೇಹದ ಭಾಷೆ ಅರತರ ಇನ್ನೊಂದ ಎರಡ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೌದು!

ಬಂದಮ್ಯಾಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬರಲಾರದಂಗ ತಡೆಗಟ್ಟದ ಜಾಣತನ.  ಈ ಸರಳ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸತದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತ ಲೊಗೂ ಗುರುತಿಸಾಕ ಆಗಲಾರದಂಥಾ ರೋಗಗುಳಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ.

ಅಂಥಾ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳೀಲಾರದಂಥಾ ರೋಗದೊಳಗೊಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ. 35 ವರ್ಷದ್ದ ಮ್ಯಾಲನರು 50% ‘ಹಾರ್ಟಅಟ್ಯಾಕ’ ಇಂದಾನ ಸಾಯಿತಾರಾ. ಅದಕ್ಕ ನಿಂ ಆರೋಗ್ಯಾ ಸುದಾರಸಕೊರಿ. ನಿಂ ಶರೀರದ್ದ ಭಾಷೆ ಕಲಕೋರಿ. ಅದ ಹೇಳತದ ಇನ್ನ ಒಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟಟ್ಯಾಕ ಆಗತದ ನೋಡು ಅಂತ... ಅದನ್ನ ತಿಳಕೊಂಡು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ ತಪ್ಪಿಸಕೋರಿ ಅಂತ ಈ ಲೇಖನಾ ತಂದೇವಿ.

1. ಆಯಾಸ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಾ ಹೆಂಗಸರೊಳಗ ಭಾಳ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಬರತದ. ಶೇಕಡಾ 70 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕ ತುತ್ತ ಆಗತಾರ. ಭಾಳ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋದರಿಂದಾ ಆಗೋ ಆಯಾಸಲ್ಲಾ ನಾವು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು. ಮನಸಿಗೆ ಮತ್ತ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕ ಗರಾ ಬಡಕೊಂಡಂಗ ಆಗಿರತದಲ್ಲಾ ಅದು. ಸಂಜಿ ಆದಾದಂಗ ಮೈಯಾನ ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತದ. ಮಿದುಳ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋದ ನಿಂದರಸೇದೇನೋ ಅನಸತಿರತದ. ಗಾದಿ ಹಾಸೋದು, ಜಳಕಾ ಮಾಡೋದು... ಇಂಥಾ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸಾನೂ ಮಾಡಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ನಿಮಗೇನರ ಹಿಂಗಾಗತಿದ್ದರ ಎಚ್ಚೆತ್ತಗೋರಿ.

ಮೂಲ

2. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು

ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ  ವಾಕರಿಕಿ ಬಂದಂಗ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ ನಮೂನಿ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಏನೋ ಆಗಾಕತ್ತಂಗ ಅನಸೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಆಗತಿರತದ.

ಮೂಲ

3. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತ ಲಕ್ವಾ ಎರಡರದೂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸತದ. ಇದು ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತ  ಯಾವ ಕೆಲಸದಾಗೂ ಮನಸ ಇಲ್ಲದಂಗ ಮಾಡತದ. ಏನ ಮಾಡಿದರೂ ನಿದ್ದಿ ಹತ್ತಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿದರೂ ಭಾಳ ಹೊತ್ತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೊಗೂನ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಬಿಡತದ. ಬೆಳಗಿನಜಾವಂತೂ ನಿದ್ದಿನ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ. ಅಂತ ಯಾರಿಗೇರ ಅನಸಿದರ ಹುಷಾರು ಇದು ಹಾರ್ಟಅಟ್ಯಾಕಿನ ಲಕ್ಷಣನೂ ಇರಬೌದು.

ಮೂಲ

4. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಇರೋರಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಸರ ತೊಗೋಳಾಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಇಬ್ಬರೊಳಗೂ ಕಂಡಬರತದ. ತಲಿ ತಿರಗದಂಗ ಆಗೋದು, ಉಸರತೊಗೊಳಾಕ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತ  ವಾತಾವರಣದಾಗ ಗಾಳಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯದೇನೋ ಅನಸಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಮದಲ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಹೋಗರಿ.

ಮೂಲ

5. ಕೂದಲು ಉದರೋದು

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕ ಒಳಗಾಗೋ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂದಲ ಉದರಾಕ ಚಾಲೂ ಆಗತಾವು. ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಉದರತಾವು ಆದರ ತೀರ ಬೋಡಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಭಾಳ ಕೂದಲುದರಾಕತ್ಯಾವ ಅನ್ನಸಿದರ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ.

ಮೂಲ

 6. ಹೃದಯ ಬಡಿತದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾದಸತದ ಇದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಬಡತ ಹೆಚ್ಚು – ಕಮ್ಮಿ ಆದರ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಗಿ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗತದ. ಹಿಂಗ ಆಕ್ಕೋತ ಒಮ್ಮಿಲಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿ ಬಿಡತದ. ಅದಕ್ಕ ಸಲ್ಪ ಹಗರನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದ ಒಳ್ಳೆದು.

ಅಂದಹಂಗ 1-2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿಮಗ ತಲೆ ತಿರಗಿದಂಗ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾದಂಗ ಆಗಾಕತ್ತಿತ್ತಂದರ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಹೂಗೂದ ಚೊಲೊ.

ಮೂಲ

7. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರೋದು

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎದ್ವಾತದ್ವಾ ಬೆವರೋದು ಹೃದಯಾಘಾತದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತ. ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕ ಆವಾಗ ಬೆವರ ಬರತಿರತದ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಒಳಗ ಭಾಳ ಕಂಡಬರತದ. ಆದರ ಅವರು ಇದು ಋತುಬಂಧದ ಬೆವರು ಅಂತ ಅಲಕ್ಷಮಾಡತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ... ಶಕಿ ಆಗದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರಾಕತ್ತಿದ್ದರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳೋದರಾಗ ನಿಂ ಬೆವರಿಂದಾ ಹಾಸಿಗಿ ತೋಯ್ಯಿದು ತಪ್ಪಡಿ ಆಗತಿದ್ದರ ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡ್ರಿ.

ಮೂಲ

8. ಎದೆ ನೋವು

ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬ್ಯಾರ ಬ್ಯಾರೆ ತರದಾಗ ಎದಿ ನೋಯಿಸತದ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರೋ ಎದಿನೋವು ಬಾಳ ಜೋರ ಇರತದ ಮತ್ತ ಅದು ತನ್ನ ಜೋಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ತೊಗೊಂಡ ಬಂದಿರತದ. ಆದರ ಇಂಥಾ ಎದಿನೋವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರೊಳಗ ಅಷ್ಟ ಕಂಡಬರತದ.

ಎದಿನೋಯಬೇಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದ ಬುಜ, ತೋಳು, ಕೆಳಗಿನ ದೌಡಿ, ಕುತ್ತಿಗಿ ಮತ್ತ ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳಗ ನ್ನಮನಿ ಸಮಾಧಾನಲ್ಲದಂಗ ಆಗತಿದ್ದರ ನೀವ್ ಡಾಕ್ಟರ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು.

ಮೂಲ

ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು

ಭಾಳ ದಪ್ಪ ಇರೋದು, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತ ಧೂಮಪಾನ ಮುಂತಾದವು ಅಂತೂ ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದ ಅವ. ಆದರ ಇಲ್ಲೆ ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವಿ, ಇವದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕಾಗಿದ್ದರ ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೀಬೌದು.

  •  ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ಒಳಗ ಮೂಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು.
  • ಸಲ್ಪ ನಡದರೂ ಮೀನಖಂಡದೊಳಗ ನೋವು ಕಂಡಬರೋದು
  • ಗಂಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಒಳಗ ಕೂದಲ ಬೆಳೆಯೋದು
  • ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಕೂದಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದು.

ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ ಲಕ್ಷ ಇಡರಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಚಾವ ಆಗರಿ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಈ 10 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡ ರೀತೀಲಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಾನೆ ಇಲ್ಲ

ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಊಹೂಂ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು

ಜೀವನ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರೋಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ.

ಈ 10 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ... ಇವೆಲ್ಲಾ ಝಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲ... ಸಮಯ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೇಲಿ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಖಂಡಿತಾ. 

1. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಏಳೋ ಬದ್ಲು ಬೇಗ ಏಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ

ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಳಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ 24 ಗಂಟೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೊತರದ್ದಾದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ, ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ, ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.

ಮೂಲ

2. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳೋ ಬದ್ಲು ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಿ

ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸರಿ, ಆಯ್ತು , ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಕೋಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.

ಆಗಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ... ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.

3. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋ ಬದ್ಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ

ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳ್ಗಿರ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೈಕಾಲೇ ಓಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋವ್ರ ಹಾಗೆ ಪರದಾಡ್ತಿವಿ ( ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರು ದೂರ ಆದಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಡಿರಲ್ವೇನೋ). ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನಾವು ಆಗಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.

ಆಗಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 10 -15 ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರ್ಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತೀನೂ ಬದ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತೆ.

ಮೂಲ

4. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತೆಗಳ್ಕೊಳೋ ಬದ್ಲು ಹೊಗಳ್ಕೊಳಿ

ಸ್ವಯಂ ಟೀಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೆಲುವಿಗೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ.

ಆದ್ರೆ ಬರಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಹೊಗಳಿಕೇನೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸಮಾಧಾನ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ.

5. ರಜಾ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಕೊಳೋ ಬದ್ಲು ಬೇಗ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ

ಬಾಕಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗೋಣ ಅಂತ ಮಲಗೋದು ಬಿಡಿ. ಈ ರಜಾ ದಿನದ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ 48 ಗಂಟೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇರೋ ಟೈಮ್. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ.

ಮಲಗಿ ಸಮಯ ಹಾಳುಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಬೇಗೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.

ಮೂಲ

6. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬದ್ಲು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ  ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ.

ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಲ್ಲನ್ನ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಟ್ಟು ಮರುದಿನ ನೋಡಿ, ಅದರ ಗತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ.

7. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೆನಸ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗೋ ಬದ್ಲು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳಿಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರೋ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತ್ತೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ನಾವು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತೀವೋ , ಆಗ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. 

ಮೂಲ

8. ನನ್ನ್ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚಲ್ಲೋ ಬದ್ಲು ಒಂದು ಕೊನೆ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ

ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟೂ ಕನಸುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಬಿಡೋ ಬದಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇಂತ ಕನಸಿನ, ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಿಸದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ.

9. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಯೆಟ್ಟು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಬದ್ಲು ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದೋ ಡಯಟ್ ಊಟ ತಿಂಡೀನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ತಿರ್ತೀವಿ.

ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇ, ಆಗಾಗ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗೋ ಸ್ವೀಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲಾನೂ ತಿನ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.

ಮೂಲ

10. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುಂಟ ನೆಪ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳಿ

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಒಳ್ಳೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದಾಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿರೋ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿ.

ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ!

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: