1945ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು ಎನ್ನಲಾದ ಬೋಸರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಹಲವು ಕತೆಗಳಿವೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಯಾರು, ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಏತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

1.

antekante.com

2.

antekante.com

3.

antekante.com

4.

antekante.com

5.

antekante.com

6.

antekante.com

7.

antekante.com

8.

antekante.com

9.

antekante.com

10.

antekante.com

ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಗೆ ‘ಅಂತೆಕಂತೆ’ ತಂಡದಿಂದ ನುಡಿನಮನ. ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರಲಿ, ನೀವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ!