ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಹೋಗೋದು

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮಿಳರು ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದ ಮೇಲೇ ‘ಹೋಗೋದು’. ಯಾಕೆ?

ಯಾರಾದರೂ ಬೀಗದಕೈ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ?

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: