ಕೆಲಸ ಮುಗೀಲೇವಲ್ದು

ತಮಿಳರು ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರೋಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲೇಲಿ ’ತೈರ್ ಸಾದಂ’ ಇದೆ ಅನ್ನಿ.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: