ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆ ‘ಕೆಕೆಕ್’ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ:

ಈ ಮರಿಗೆ ತಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ:

giphy

ಯಾಕೆ ಮರಿ, ಅವಸರ?