ಅಂತೆಕಂತೆ ಜೋಕುಗಳು

donkey-laughing.JPG

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: