ತಮಿಳರು ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರೋಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?