ಕೆಂಚ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲೀಕನ್ನ ಕೇಳಿದ: `ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನಾ?'

`ಹೌದು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ?'

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?