ಕೆಂಚ: `ನಿಂಗೆ ನಾನಿಷ್ಟಾನೋ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನೋ?'

ಗುಂಡ: `ಇಬ್ಬರೂ‌ ಇಷ್ಟ'

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?