ಒಂದ್ ದಿನ ಕೆಂಚ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸೀನ ಗಮನಿಸಿದ.

‘ಯಾಕೆ ಕೆಂಚ ಒಂಥರಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ?’

ಹೊಸದಂತೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ?