ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ

ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ

1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ರಂಜನ್

Pages

ನಿಮ್ಮ ಲೈಕೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇನಿದೆ? ಮಾಡಿಬಿಡಿ!

Subscribe to RSS - blogs